Спеціальне розслідування нещасних випадків (утому числі поранень)

         4.1. Спеціальному розслідуванню підлягають:

         — випадки загибелі працівників;

         — групові нещасні випадки (у тому числі поранення), які сталися одночасно з двома і більше працівниками, незалежно від тяжкості ушкодження їх здоров’я;

         — випадки смерті в підрозділі;

         — випадки зникнення працівників.

         4.2. Про груповий нещасний випадок (у тому числі поранення), випадок загибелі працівника, випадок природної смерті в підрозділі, а також про випадок зникнення працівника керівник підрозділу зобов’язаний негайно (у встановленому порядку) направити повідомлення за встановленою формою (додаток 8) :

         — черговій частині органу, до сфери управління якого належить підрозділ;

         — відповідному органу прокуратури за місцем виникнення нещасного випадку;

         — відповідній службі державного нагляду за охороною праці системи МВС України (інспекція державного нагляду за охороною праці ГУМВС, УМВС терміново повідомляє відділ державного нагляду за охороною праці Головного штабу МВС України) ;

         — відповідній СЕС системи МВС України — у разі виявлення гострих професійних захворювань (отруєнь) ;

         — відповідному органу з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та іншим органам (у разі необхідності) .

         Зазначені органи (організації) повідомляють про відповідну подію свої вищі органи (організації ) згідно з установленим порядком.

         Таке повідомлення надсилається також у разі, якщо смерть потерпілого настала внаслідок нещасного випадку (у тому числі поранення), що стався раніше. Спеціальне розслідування щодо цього випадку здійснюється у встановленому порядку з використанням матеріалів раніше проведеного розслідування.

         4.3. Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, нещасного випадку зі смертельним наслідком, випадку зникнення працівника підрозділу організовує наказом (розпорядженням) керівник органу, до сфери управління якого належить цей підрозділ.

         До складу комісії із спеціального розслідування включаються представники: служб внутрішньої безпеки та розслідувань, державного нагляду за охороною праці системи МВС України, управління (відділу) роботи з персоналом, органу, до сфери управління якого належить підрозділ, керівник підрозділу, де стався випадок. У разі необхідності до складу комісії включаються представники інших підрозділів.

         При груповому нещасному випадку (у тому числі поранення), коли серед постраждалих є працівник, що працює за наймом, до складу комісії зі спеціального розслідування включаються, за погодженням, представники територіальних підрозділів Держнаглядохоронпраці та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

         Комісія зі спеціального розслідування нещасного випадку (у тому числі поранення), що трапився під час виконання оперативно-розвідувальних завдань, ліквідації масових безпорядків, за рішенням керівника підрозділу може мати інший склад.

         При розслідуванні гострих професійних захворювань (отруєнь) для роботи в комісії залучається спеціаліст відповідної СЕС системи МВС України, а в разі самогубства працівника — психолог.

         4.4. Залежно від конкретних умов (характеру і можливих наслідків аварії тощо) до складу комісії можуть включатися представники інших відомств, місцевого органу виконавчої влади, профспілкових організацій, членами яких є потерпілі.

         4.5. Спеціальне розслідування нещасних випадків (у тому числі поранень) проводиться протягом не більше 10 робочих днів. У разі необхідності встановлений термін може бути продовжений керівником органу, який призначив розслідування.

         4.6. За результатами розслідування складається акт спеціального розслідування за формою Н-5* (додаток 4), а також оформляються інші матеріали, передбачені пунктом 4.13 цього Порядку, у тому числі карта обліку професійного захворювання (отруєння) на кожного потерпілого, якщо нещасний випадок пов’язаний з гострим професійним захворюванням (отруєнням) .

         В акті спеціального розслідування нещасного випадку, який стався внаслідок аварії, зазначаються категорія аварії та розмір заподіяної під час цієї аварії матеріальної шкоди.

         Акт спеціального розслідування підписується головою і всіма членами комісії із спеціального розслідування. У разі незгоди зі змістом акта член комісії у письмовій формі викладає свою окрему думку.

         Акт за формою Н-1* (НТ*) на кожного потерпілого складається відповідно до акта спеціального розслідування у двох примірниках, підписується головою та членами комісії із спеціального розслідування і затверджується керівником вищого підрозділу протягом доби після одержання цих документів.

         4.7. У разі розходження думок членів комісії із спеціального розслідування керівник органу, який її призначив, розглядає разом з членами комісії матеріали розслідування і може призначити нове розслідування. Рішення про складання акта за формою Н-1* (НТ*) і взяття нещасного випадку (у тому числі поранення) на облік може прийняти керівництво відділу державного нагляду за охороною праці Головного штабу МВС України.

         4.8. Для встановлення причин нещасних випадків (у тому числі поранень) і розроблення заходів щодо запобігання подібним випадкам комісія із спеціального розслідування має право вимагати від керівника підрозділу створення експертної комісії із залученням експертів-спеціалістів науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших організацій, органів виконавчої влади та державного нагляду за охороною праці.

         Після ознайомлення з необхідними матеріалами, обстеження місця події та проведення необхідних розрахунків експертна комісія складає висновок, у якому стисло викладаються обставини, визначаються причини травмування, гострого професійного захворювання (отруєння), зазначаються допущені порушення вимог нормативно-правових актів про охорону праці, а також заходи щодо запобігання подібним випадкам. Висновок експертної комісії викладається чітко, у стверджувальній формі.

         Комісія із спеціального розслідування нещасного випадку (у тому числі поранення) у разі необхідності може додатково залучати незалежну експертну комісію.

         4.9. Медичні заклади системи МВС України зобов’язані згідно із законодавством видавати на запит посадової особи служби державного нагляду за охороною праці відповідні матеріали та висновки у визначені цим Порядком терміни розслідування. За необхідності ці служби надсилають відповідні запити до судово-медичної експертизи (інших медичних закладів), прокуратури та інших органів.

         4.10. Під час розслідування керівник підрозділу зобов’язаний:

         — забезпечити, у разі потреби, фотозйомку місця нещасного випадку (у тому числі поранення), пошкоджених об’єктів, транспортних засобів, машин, устаткування, інструментів, засобів індивідуального захисту, а також надати необхідну документацію та інші матеріали;

         — надати транспорт, засоби зв’язку, службові приміщення для роботи комісії із спеціального розслідування;

         — у разі розслідування випадків виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) організувати проведення медичного обстеження працівників відповідної служби підрозділу;

         — забезпечити проведення необхідних лабораторних досліджень і випробувань, технічних розрахунків та інших робіт;

         — організувати друкування, розмноження і оформлення в необхідній кількості матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку.

         4.11. Члени комісії із спеціального розслідування мають право одержувати письмові та усні пояснення від працівників підрозділу і свідків події, проводити їх опитування.

         Члени комісії із спеціального розслідування повинні зустрітися з потерпілими або членами їхніх сімей, довіреними особами, розглянути і вирішити на місці соціальні питання або внести пропозиції про їх вирішення відповідним органам, а також дати роз’яснення потерпілим (сім’ям, довіреним особам) щодо їх прав та належної компенсації відповідно до законодавства.

         4.12. Керівник підрозділу в п’ятиденний термін з моменту підписання акта спеціального розслідування нещасного випадку (у тому числі поранення) чи одержання припису посадової особи служби державного нагляду за охороною праці щодо взяття на облік нещасного випадку зобов’язаний розглянути ці матеріали і видати наказ про здійснення запропонованих заходів щодо запобігання надалі подібним випадкам, а також притягнути до відповідальності працівників, які допустили порушення законодавства (нормативно-правових актів) про охорону праці.

         Про здійснення запропонованих заходів керівник у письмовій формі повідомляє служби, які брали участь у розслідуванні, у терміни, зазначені в акті спеціального розслідування.

         4.13. До матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку (у тому числі поранення) належать:

         — копія відповідного наказу (розпорядження) про організацію спеціального розслідування нещасного випадку;

         — акт спеціального розслідування нещасного випадку;

         — протокол огляду місця, де стався нещасний випадок, за встановленою формою (додаток 9) ;

         — ескіз місця нещасного випадку (у тому числі поранення) за встановленою формою (додаток 10), необхідні плани, схеми, фотознімки місця події, пошкодженого об’єкта, транспортного засобу, обладнання, устаткування тощо;

         — протоколи рішень комісії із спеціального розслідування про розподіл функцій між членами цієї комісії, які беруть участь у розслідуванні, та про призначення експертної комісії;

         — припис посадової особи служби державного нагляду за охороною праці (якщо він видавався) ;

         — копія акта за формою Н-1* (НТ*) на кожного потерпілого окремо;

         — висновки експертиз (науково-технічної, медичної тощо), якщо такі проводилися;

         — медичний висновок про причини смерті або характер травми потерпілого, а також про наявність в його організмі алкоголю чи наркотиків (у разі необхідності) ;

         — висновок лікувально-профілактичного закладу про розслідування випадків виявлення гострих професійних захворювань (отруєнь), результати вимірів і лабораторних досліджень виробничих факторів трудового процесу;

         — протоколи опитувань та пояснювальні записки потерпілих, свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку (додаток 11) ;

         — копії документів про проходження потерпілим навчання та інструктажів з охорони праці, особистої безпеки;

         — копії приписів, що стосуються нещасного випадку, виданих керівнику державними інспекторами до настання нещасного випадку (у тому числі поранення) і під час його розслідування;

         — витяги із законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, особистої безпеки, вимоги яких були порушені;

         — довідка про матеріальну шкоду, заподіяну нещасним випадком (у тому числі пораненням), та надання потерпілому чи членам його сім’ї матеріальної допомоги;

         — копія наказу керівника згідно з пунктом 4.12 цього Порядку.

         4.14. Керівник у п’ятиденний термін після закінчення спеціального розслідування нещасного випадку (у тому числі поранення) надсилає матеріали, зазначені в пункті 4.13 цього Порядку: прокуратурі; інспекції державного нагляду за охороною праці при ГУМВС, УМВС; відділу державного нагляду за охороною праці Головного штабу МВС України, а в разі розслідування гострого професійного захворювання (отруєння) — також СЕС МВС, ГУМВС, УМВС. Відповідному департаменту, головному управлінню, самостійному управлінню чи відділу МВС надсилаються копії актів за формою Н-1* (НТ*) та акта спеціального розслідування (форма Н-5*) .

         Перший примірник матеріалів розслідування залишається в підрозділі і зберігається протягом 45 років. Копії актів за формою Н-1* (НТ*) та акта спеціального розслідування (форма Н-5*) надсилаються до особових справ потерпілих.

         Потерпілому або членам його сім’ї, довіреній особі надсилається затверджений акт за формою Н-1* (НТ*) разом з копією акта спеціального розслідування нещасного випадку за формою Н-5*.

         4.15. Підрозділ МВС, ГУМВС, УМВС України та відповідна служба державного нагляду за охороною праці системи МВС України після одержання матеріалів спеціального розслідування розглядають обставини та причини смертельного або групового нещасного випадку, аналізують їх і за результатами аналізу розробляють необхідні заходи щодо запобігання подібним випадкам.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector